Maoin ùr air fhosgladh airson coimhearsnachdan eileanach

A’ lìbhrigeadh ath-shlànachadh eaconamach uaine.

Faodaidh gnìomhachasan agus buidhnean coimhearsnachd a tha stèidhichte air feadh na h-eileanan tagradh a-steach airson tabhartasan suas ri £150,000 tro Mhaoin Coimhearsnachdan nan Eilean (ICF) airson pròiseactan a tha ag amas air taic a thoirt do eaconamaidhean eileanach seasmhach agus an turas a dh’ ionnsaigh neoni lom.

Tha a’ mhaoin a’ faighinn taic bho £2mhillean de mhaoineachadh Riaghaltas na h-Alba, a tha a’ tighinn bhon £9.5millean a chaidh a ghealltainn do Phrògram nan Eilean airson 2021-22.

Thuirt Rùnaire nan Eilean, Mairi Gougeon:

“Tha gach aon de na h-eileanan againn air leth, agus mar sin tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn leasachadh phròiseactan ICF ùr-ghnàthach a tha ag aithneachadh na dùbhlain sònraichte a tha mu choinneimh choimhearsnachdan fa-leth. Cuidichidh an ICF na h-eileanan againn gus soirbheachadh tro iomairtean air an stiùireadh leis a’ choimhearsnachd a chuireas ri ar prìomhachasan sluaigh leantainneach. Bheir pròiseactan taic do chosnadh, tapachd coimhearsnachd agus ath-shlànachadh eaconamach uaine bho bhuaidhean leantainneach a’ ghalair lèir-sgaoilte.

“Cuidichidh a’ mhaoin seo le bhith a’ lìbhrigeadh phròiseactan a tha a’ cur ri gluasad cothromach agus dìreach na h-Alba gu neoni lom agus gu bhith seasmhach ann an aimsir nan eilean. Tha sinn a’ coimhead airson gnìomhan bun-structair uaine deiseil gus taic a thoirt do àm ri teachd làidir agus seasmhach dha na h-eileanan againn.

“Tha a’ mhaoin seo a’ togail air soirbheachas agus ag ionnsachadh bho Phrògram Ath-shlànachadh Uaine nan Eilean agus a’ toirt taic do lìbhrigeadh Plana nan Eilean Nàiseanta aig ìre ionadail.”

Thèid tagraidhean a chuir a-steach tro Brosnachaidh na h-Alba, a bhios a’ riaghladh a’ mhaoin. Bithear a’ sùileachadh gun cuir tagraichean pròiseactan coimhearsnachd stèidhichte air eilean deiseil agus mion-fhiosrachadh air mar a chuireas e ri àm ri teachd soirbheachail agus seasmhach dha na h-eileanan agus a’ toirt taic do chosnadh agus tapachd coimhearsnachd.

Thuirt Ceannard Brosnachaidh na h-Alba, Celia Tennant:

“Tha sinn air leth toilichte a bhith comasach air com-pàirteachadh le Riaghaltas na h-Alba ann a bhith a’ lìbhrigeadh Plana nan Eilean Nàiseanta. Bheir Maoin Coimhearsnachdan nan Eilean taic do choimhearsnachdan agus buidhnean ionadail gus an eaconamaidh ionadail a leasachadh agus taic a thoirt do chosnadh ionadail ann an dòigh a tha cunntachail don àrainneachd - ceum deatamach a dh’ ionnsaigh taic do shunnd agus aig an aon àm a’ lughdachadh a’ bhuaidh choitcheann againn air a’ phlanaid.”

Cùl-fhiosrachadh

Chaidh Prògram £2millean Ath-shlànachadh Uaine nan Eilean a thoirt seachad an-uiridh mar phàirt den phasgan brosnachaidh calpa £230millean as fharsainge. Lìbhrig e 67 pròiseact a ràinig air feadh 29 eileanan eadar-dhealaichte ann an sia sgìrean ùghdarras ionadail agus a’ toirt seachad tasgadh ‘fìor-ùine’ de chòrr air £2.7millean.

Fiosrachadh agus Stiùireadh

Foirm tagraidh air-loidhne

Ceann-latha airson tagraidhean aig meadhan-latha Dihaoine 16 Iuchar.

Bu chòir pròiseactan a bhith deiseil ro 31 Màrt 2022.

Ceangal dìreach agus taic

Twitter – @IslandCommFund no @InspiringSland

Contact

Media enquiries

Back to top