Contact

General enquiries

Our Central Enquiry Unit will pass on your enquiry to the appropriate area.

Telephone

Office hours: Monday to Friday - 8.30am to 5pm.
From the UK: 0300 244 4000 (0300 numbers are geographically neutral)

International callers: +44 131 244 4000

Text Relay Service: 18001+ 0300 244 4000 (service for the hard of hearing)

If you are a British Sign Language (BSL) user, you can contact us via our national BSL video relay service Contact Scotland-BSL. For more information, please visit our Website.

Email

Email: ceu@gov.scot

Post

Scottish Government
St. Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

See privacy note about how we handle your data

Unacceptable behaviour

We welcome feedback and use it to help improve our service.

However, we ask that you respect our staff and refrain from the following behaviour:

  • aggressive or abusive behaviour – for example swearing, threats or derogatory remarks
  • unreasonable demands – where requests place unreasonable conditions on officials which dilutes our ability to provide a service for others
  • unreasonable persistence – repeated requests on the same or similar issue which disrupts our ability to fulfil our functions as a government

You can find out more detailed information on our approach to the above in our unacceptable actions policy.

Gàidhlig

Ceistean Àbhaisteach

Cuiridh ar n-Aonad airson Ceistean Àbhaisteach ur ceist air adhart dhan raon-obrach a fhreagras.

Fòn

Uairean oifise: Diluain gu Dihaoine – 8.30m gu 5f.

Bhon Rìoghachd Aonaichte: 0300 244 4000 (Chan eil àireaman fòn 0300 a' buineadh do dh'àite sam bith)

Luchd-conaltraidh eadar-nàiseanta: +44 131 244 4000

Seirbheis Teacsa (Beurla): 18001+ 0300 244 4000 (seirbheis airson daoine aig a bheil laigse sa chlaisneachd)

Faodaidh luchd-cleachdaidh Cainn-soighnidh Bhreatainn (BSL) fios a chuir thugainn tron t-seirbheis mìneachaidh air-loidhne: làrach-lìn contactSCOTLAND.

Post-d

Post-d: ceu@gov.scot

Post

Riaghaltas na h-Alba
Taigh Naomh Anndrais
Rathad Regent
Dùn Èideann
EH1 3DG

Giùlan ris nach gabhar

Tha sinn a' cur fàilte air beachdan mu dheidhinn ur seirbheisean agus bidh sinn gan cleachdadh gus an dèanamh nas fheàrr.

Tha sinn a' faighneachd, ge-tà, gun seall sibh urram dha ar luchd-obrach le bhith seachnadh na rudan a leanas:

  • giùlan ionnsaigheach no droch-dhìolach – mar eisimpleir droch chainnt no cainnt a tha a' cur sìos air dhaoine
  • iarrtasan mi-reusanta – ma tha iarrtasan a' cur impidh mi-reusanta air oifigearan, a bhuaileas air an t-seirbheis a bheir iad seachad do chàch
  • ath-iarraidh mi-reusanta – a' cur iarrtasan thugainn a-rithist air an aon chuspair, no cuspair coltach ris, le droch bhuaidh air mar a dh'obraicheas sinn mar riaghaltas

Faodar fiosrachadh nas mionaidiche fhaighinn air ar dòigh-obrach a thaobh na tha gu h-àrd anns am poileasaidh againn a thaobh giùlan ris nach gabhar.

Back to top