We are testing a new beta website for gov.scot go to new site

Plana Gàidhlig (Gaelic Language Plan)

Duilleagan Beurla (English version)

Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 tro Phàrlamaid na h-Alba mar mheadhan air inbhe thèarainte a bhuinnig dhan Ghàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba leis an aon ìre de spèis ri Beurla.

‘S e fear de na prìomh phuingean ann an Achd 2005 gu bheil e comasach a nis do Bhòrd na Gàidhlig (a’ phrìomh bhuidheann leasachaidh Gàidhlig aig an Riaghaltas) toirt air buidhnean poblach Planaichean Gàidhlig a dheisealachadh. Chaidh an innleachd seo a chur an gnìomh mar dhòigh air dèanamh cinnteach gum bi an roinn phoblach a’ cur ris an oidhirp saoghal ùr, seasamh a chruthachadh dhan Ghàidhlig ann an Alba.

Dh’fhoillsich Riaghaltas na h-Alba a’ Chiad Phlana Gàidhlig aca ann an 2010 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/07/06161418/0 Tha lèirmheas ga dhèanamh air a’ phlana sin aig a’ cheart  àm.