We are testing a new beta website for gov.scot go to new site

Co-chomhairle Croitearachd 2017

Downloadable documents:

Title:Co-chomhairle Croitearachd 2017
Description:Tha an co-chomhairle seo a’ sireadh bheachdan bho chroitearan, agus daoine aig a bheil ùidh, mu dheidhinn reachdas ùr a dh’fhaodadh stèidheachadh airson ath-leasachadh ann an lagh croitearachd, agus na prìomhachasan mu dheidhinn na raointean ann an croitearachd far a dh’fhaodadh ath-leasachadh a bhith a dhìth.
File: Foirm Fiosrachadh Neach-freagairt [DOC, 179.2 kb: 25 Aug 2017]
Open | Open in new window
File: Co-chomhairle Croitearachd 2017: Co-chomhairle mu lagh croitearachd san àm ri teachd [PDF, 426.0 kb: 29 Aug 2017]
Open | Open in new window
 Viewer Help