We are testing a new beta website for gov.scot go to new site

Co-chomhairle Croitearachd 2017

DescriptionTha an co-chomhairle seo a’ sireadh bheachdan bho chroitearan, agus daoine aig a bheil ùidh, mu dheidhinn reachdas ùr a dh’fhaodadh stèidheachadh airson ath-leasachadh ann an lagh croitearachd, agus na prìomhachasan mu dheidhinn na raointean ann an croitearachd far a dh’fhaodadh ath-leasachadh a bhith a dhìth.
ISBN9781788511698
Official Print Publication Date
Website Publication DateAugust 28, 2017

Listen

ISBN 978 1 78851 169 8 (Web only publication)
PPDAS 285126

This document is also available in pdf format (547KB)
The respondent information form and consultation questionnaire are available in MS Word format (179KB)

Clàr-innse

Ro-ràdh Ministreil

Mun cho-chomhairle
A' làimhseachadh do fhreagairt
Na h-ath cheumannan sa phròiseas
Amas na co-chomhairle seo

Earrann 1 - Ro-ràdh

Earrann 2 - Roghainnean airson atharrachadh reachdail
Roghainn 1 - Bile Daingneachaidh
Roghainn 2 - Bile ag atharrachadh reachdas làthaireach/Bile Ro-dhaingneachaidh
Roghainn 3 - Bile ag atharrachadh reachdas làthaireach agus ag ath-aithris lagh croitearachd
Roghainn 4 - Bile a' cur air adhart lagh croitearachd 'ùr'

Earrann 3 - Prìomhachasan reachdail sònraichte
i. Neo-làthaireachd, Ana-cleachdadh agus Dearmad
ii. Sònrachadh agus Còir-sheilbh
iii. Cùl-cinn
iv. Dleastanasan riaghlaidh agus Pròiseasan Choimisean na Croitearachd
v. Clàradh Croitearachd
vi. Croitean Sealbhadair-còmhnaidh
vii. Barantasan-stannardach
viii. Òrdugh phrìomhachasan

Leas-phàipear A - Co-theacsa nas fharsainge

Beag-fhaclair

Ceanglaichean airson iomraidhean