We are testing a new beta website for gov.scot go to new site

Gaelic Language Plan

DescriptionPubication of Gaelic Language Plan
ISBN
Official Print Publication Date
Website Publication DateJuly 06, 2010

Listen

ISBN 978 0 7559 9398 7
DPPAS 10325

This document is also available in pdf format (975k)

Contents

This has been prepared under section 3 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and was approved by Bòrd na Gàidhlig on 22 June 2010.

Ministerial Foreword
Summary
Chapter I Introduction
Chapter II Core Commitments
Chapter III Commitments to the National Plan for Gaelic
Chapter IV Implementation and Monitoring
Contact Details

PLANA GÀIDHLIG

Clàr

Chaidh am Plana seo a dheasachadh fo earrann 3 de dh'Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus chaidh gabhail ris gu foirmeil le Bòrd na Gàidhlig anns an 22 Ògmhìos 2010.

Facal-toisich bhon Mhinistear
Geàrr-chunntas
Caibidil I Ro-ràdh
Caibidil II Bun-Dhleastanasan
Caibidil III Dleastanasan a thaobh Plana Nàiseanta na Gàidhlig
Caibidil IV Gnìomhachadh is Sgrùdadh
Oifigich le Dleastanas