News

Listen

Bilingual road signs rolled out

20/01/2003

Thug Ministear na h-Iomairt, a' Chòmhdhail agus an Fhoghlaim Bheatha, Lewis MacDhòmhnaill, an-diugh cead airson leudachadh air soighnichean-rathaid Gàidhlig air Taobh an Iar Gaidhealtachd na h-Alba.

Dh'ainmich am Ministear gun deigheadh soighnichean dà-chànanach ùra an àite nan soighnichean rathaid a tha an-dràsta air cuid de na prìomh-rathaidean a tha a' dol tro choimhearsnachdan Gàidhlig agus gu puirt-aisig air a' chost an iar.

Thàinig an co-dhùnadh an dèidh sgrùdadh ion-dhèantachd air a bharrantachadh le Riaghaltas na h-Alba.

Thèid na soighnichean ùra an cur suas air na slighean a leanas:

 • A87 Drochaid an Eilean Sgitheanaich gu Ùige
 • A87 Inbhir-gharadh gu Drochaid an Eilean Sgitheanaich
 • A887 Inbhir Moireasadan chun an A87
 • A830 An Gearastan gu Mallaig
 • A835 Ulapul gu Inbhir Pheotharan/An Todhar
 • A828 Bail' a' Chaolais gu Drochaid Choingheil
 • A85 Taigh an Droma chun an Òbain
 • A83 An Tairbeart gu Ceann na Creige / Ceann Loch Chille Chiarain
 • A82 An Tairbeart gu Inbhir Nis

Thuirt Mgr MacDhòmhnaill:

"Tha mi toilichte an leudachadh seo air soighnichean-rathaid Gàidhlig air Taobh an Iar na Gaidhealtachd fhoillseachadh an dèidh còmhraidhean le Comhairle na Gaidhealtachd agus Comhairle Earra-Ghaidheal agus Bhòid. Bidh seo a bharrachd air na soighnichean Gàidhlig a tha cheana air an A87 san Eilean Sgitheanach agus an ceann siar rathad A830 gu Mallaig.

"Bidh an leudachadh air na soighnichean sin a' coileanadh obair an Riaghaltais airson taic a thoirt do luach sòisealta, cultarach agus foghlaim na Gàidhlig. Thathar a' sùileachadh cuideachd gun dèan na soighnichean ùra leasachadh air an t-suidheachadh do luchd-turais a' tadhal air a' Ghaidhealtachd agus sna Eileanan Siar."

A' toirt beachd air an fhoillseachadh, thuirt Mike Watson, Ministear na Turasachd, a' Chultair agus an Spòrs:

Tha mi den bheachd gun dèan seo cuideachadh mòr do Riaghaltas na h-Alba le neartachadh na Gàidhlig agus leasachadh air oidhirpean nan ùghdarrasan ionadail. Nì soighnichean Gàidhlig follaiseach gu bheil sluagh na h-Alba a' toirt taic don Ghàidhlig agus tha sinn an dòchas gun neartaich e misneachd fhileantach agus luchd-ionnsachaidh ann an cleachdadh a' chànain.

Sa Mhàrt 2001, thug Sarah Boyack, Ministear na Còmhdhail aig an àm, cead do Chomhairle na Gaidhealtachd airson soighnichean-rathaid dà-chànanach air an A87 eadar Caol Loch Aillse agus Ùige agus air an A830. Fhuair a' Chomhairle cead cuideachd na soighnichean a chur air rathaidean ionadail mar as roghnach leotha.

Thig na soighnichean a-steach thairis air prògram còig-bliadhna le cosgaisean air am pàigheadh à buidseatan stèidhichte nam prìomh-rathaidean.

Bidh na soighnichean co-chòrdail ri na soighnichean a th' ann, le clò-sgrìobhadh coitcheann air a chleachdadh airson gach cuid Gàidhlig agus Beurla. Air soighnichean treòrachaidh uaine nam prìomh-rathaidean, thèid an t-ainm-àite Gàidhlig ann an litrichean buidhe os cionn na Beurla a bhios ann an sgrìobhadh geal.

Bha an sgrùdadh ion-dhèantachd a chaidh ron iomairt seo air a ghabhail os làimh le Scott Wilson Consultants, An Caisteal Nuadh.

English version

The green light to additional Gaelic road signs in the West Highlands of Scotland was given today.

Deputy Transport Minister Lewis Macdonald announced that existing road signs would be replaced with new bilingual signs on a number of trunk roads that pass through communities where Gaelic is spoken and which lead to west coast ferry ports.

The decision follows a feasibility study commissioned by the Executive.

The new signs will be erected on the following routes:

 • A87 Skye Bridge to Uig
 • A87 Invergarry to Skye Bridge
 • A887 Invermoriston to A87
 • A830 Fort William to Mallaig
 • A835 Ullapool to Dingwall/Tore
 • A828 Ballachulish to Connel Bridge
 • A85 Tyndrum to Oban
 • A83 Tarbet to Kennacraig / Campbeltown
 • A82 Tarbet to Inverness

Mr Macdonald said:

"I am pleased to be able to announce this extension of Gaelic road signs in the West Highlands of Scotland following discussion with Highland Council and Argyll and Bute Council. This will be in addition to the existing Gaelic signs on the A87 on Skye and the western section of the A830 Mallaig road.

"The wider provision of these signs will complement the work the Executive is doing to support the social, cultural and educational value of the Gaelic language. It is also expected that the new signs will have a positive impact on improving the tourism experience people have when they visit the Highlands and Western Isles."

Commenting on the announcement, Mike Watson, Minister for Tourism, Culture and Sport said:

"I believe that this will make a positive contribution to the Scottish Executive's strengthening of Gaelic language and will supplement the efforts already being made by local authorities. Gaelic signage will provide visible evidence of public support for Gaelic in Scotland and we hope it will strengthen the confidence of speakers and learners in their use of the language."

In March 2001, the former Minister for Transport, Sarah Boyack, gave Highland Council the go-ahead for bilingual road signs on the A87 between Kyle of Lochalsh and Uig and on the A830. The Council was also given authority to erect the signs on local roads at their discretion.

The signs will be introduced over a five year programme with costs met from existing trunk road budgets.

The format for the signs will be consistent with the existing signs, where the same standard typeface is used for both Gaelic and English. On the direction signs with green backgrounds used for trunk roads, the Gaelic nameplace will appear in yellow above the English nameplace which will be in white.

The feasibility study that preceded this initiative was undertaken b Scott Wilson Consultants, Newcastle Upon Tyne.