News

Listen

Boost for Islay Gaelic centre

11/09/2001

ALASDAIR MOIREASDAN AG AINMEACHADH BOOST IONAD ÙR GÀIDHLIG ÌLE

Dh'ainmich Alasdair Moireasdan, Iar Mhinistear na Gàidhlig, an-diugh taic airson ionnsachadh Gàidhlig air Ìle.

Dh'ainmich Mgr Moireasdan £100,000 a bharrachad airson Ionad Ionnsachadh Gàidhlig ùr. Bidh an Ionad na chuideachadh a thaobh leasachadh cultar Gàidhlig nan Eilean agus bidh e mar bunaid a thaobh leasachadh eaconomaiceach.

Bidh cùrsaichean goirid anns a' Ghàidhlig, nan ealan agus ceòl air a thabhann ann an Ionad Chaluim Chille Ìle/Ionad Foghlam Dualchais, cuide ri cùrsa bogaidh aon bhliadhna an uair a dh'fhosglas e ann an 2002. Tha an Ionad airson tàladh luchd tadhail aig a bheil ùidh ann an foghlam agus dualchas chun eilein a' cur barrachd ri eaconomaidh an Eilein.

Thuirt Mgr Moireasdan,

"Anns an Ionad Ùr bidh an dà chuid leasachadh agus taic a thaobh a' Ghàidhlig is cultar, ag obrachadh mar bunait airson eaconomaiceach agus leasachadh coimhearsanachd an Ìle.

"Bheir an £100m a bharrachd seo de maoineachadh calpa do Ionad Chaluim Chile Ìle taic don ath ìre anns den leasachadh a' phròiseict.

"'S e pròiseact a th' ann a tha gu math cudromach agus sònraichte do mhuinntir Ìle, a' toirt a bha feumail don eaconomaidh ionadail agus a' toirt taic do beartas a'ghàidhlig agus cultar sa choitcheann nan eilean".

Tha a' Mhinisteir a' tighinn air an aon latha sa tha Brian MacUilleam, BP, Ministear airson aig an DTI, a thadhal air a' phròiseact gus comharra a dhèanamh air toiseach tòiseachaidh an obair. Mar aig an àm ud Ministear na Stàit aig an Riaghaltas, thug Mgr MacUilleam a thaic gu lèir do na molaidhean a bh'ann a cheana airson an Ionad.

Thuirt Mgr MacUilleam,

"Tha an leasachadh seo mar nì shònraichte airson an t-slighe air adhart dhan Ghàidhlig air Ìle agus na nas fharsainge don chànan. 'S e eiseimpleir cuideachd a th' ann air ciamar as urrainn de leasachadh na Gàidhlig a bhith air a chleachadh gus eaconomaiceach airson an coimhearsnachd gu lèir.

"Tha e air toirt ceithir bliadhna bhon chiad chun ìre sa bheilear a' togail an ionaid. Tha seo air an t-uamhas agus le mòran dhaoine, agus tha mi a' cur fàilte gu sònraichte air an taic a thàinig à Ìle fhèin airson cruthachadh Ionad Chaluim Chille."

FIOS DO LUCHD NAIDHEACHD

IONAD CHALUIM CHILLE ILE

PRISEACT DUALCHAIS GAIDHLIG/FOGHLAM

Thug Oifis na h-Alba a bh' ann an uair ud £10,000 airson rannsachadh airson ionad dualchais Gàidhlig/foghlam air Ìle ann an 1998. Chaidh an aithisg a rinn DTZ Pieda a lìbhrigeadh anns an Iuchar 1998. Shoileirich e iarrtas airson barrachd foghlam a sholarachadh, a' toirt a-steach Gàidhlig, air Ìle, agus mhol e ionad a chruthachadh.

Anns an Dùbhlachd thug Oifis na h-Alba £25,000 a bharrachd airson plana gnìomhachais airson an ionad. Chaidh seo a riochdachadh le Com-pàirteachas MhicChoinnich (Damhair 1999).

Tha Gàidhlig an ìre mhath làidir ann an Ìle: 1200 daoine, an treas pàirt den, a bhruidhneadh Gàidhlig ann an 1991, agus tha Gàidhlig fhathast air a bruidhinn ann.

Tha am Plan gnìomhachas a' moladh gum biodh an ionad air a cleachdadh mar de Sabhal Mòr Ostaig. Tha e a' moladh gun tabhann an Ionad sreath de chùrsaichean goirid anns a' Ghàidhlig, nan ealan agus ceòl, agus cùrsa bogaidh airson bliadhna. Bu chòir dha cuideachd tàladh foghlaim agus cultarail chun eilein.

ENGLISH VERSION

An extra £100,000 for a new Gaelic Learning Centre on Islay was announced today as construction work began on the building.

Alasdair Morrison, Deputy Minister for Gaelic, said the Centre will help to promote the island's Gaelic culture and act as a focus for economic development

Ionad Chaluim Chille Ile Gaelic/Educational Heritage Centre will offer short courses in Gaelic language, arts and music, as well as a one-year immersion course when it opens next year. The Centre aims to attract educational and cultural visitors to the island providing added value for the Island's economy.

Mr Morrison said:

"The new Centre will have the dual function of promoting and supporting Gaelic language and culture, serving as a focus for economic growth and community development on Islay.

"An additional £100k of capital funding to Ionad Chaluim Chille Ile (Islay Gaelic Centre) will support the next stage in the project's development. It is a project of particular importance and significance to the people of Islay, giving a much needed boost to the local economy and supporting the island's rich heritage of Gaelic language and culture more generally".

The Minister's announcement comes on the same day that Brian Wilson, MP, Minister for Energy at the Department of Trade and Industry, visited the project to mark the start of the building work. As the then Minister of State at the Scottish Office, Mr Wilson fully supported the original proposals for the Centre.

Mr Wilson said

"This development is of great significance to the future of Gaelic on Islay and the wider interests of the language. It is also a fine example of how Gaelic development can be used to create an economic stimulus to the benefit of the whole community.

"It has taken four years from the original idea to the point at which the contract to build the centre can be awarded. This has involved a tremendous effort and commitment by many people, and I particularly welcome the wholehearted support which has come from Islay itself for the creation of Ionad Chaluim Chille".

BACKGROUND

The then Scottish Office provided £10,000 for a feasibility study for a Gaelic/educational heritage centre on Islay in 1998. The Report by DTZ Pieda was delivered in July 1998. It identified latent demand for further education provision, including Gaelic, on Islay, and recommended the development of a centre.

In December the Scottish Office provided a further £25,000 for a Business plan for the proposed centre. This was produced by the Mackenzie Partnership (October 1999).

Islay has a reasonably strong Gaelic base: 1200 people, a third of the population, were Gaelic-speakers in 1991, and Gaelic continues to be spoken there.

The Business Plan proposes that the Centre would operate initially as a remote campus of Sabhal Mor Ostaig. It suggests that the Centre provide a series of short courses in Gaelic language, arts and music, and a one-year immersion course. It should also attract educational and cultural visits to the island.